Remissvar Statens offentliga utredningar

6708

Remissvar - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad som inte framgår i lagrådsremissen men väl i  5 apr 2020 Regeringen vill, med anledning av den pågående coronakrisen, få till en slags undantagslagstiftning. Om förslaget blir verklighet flyttas makten  Remissvar om lagförslag. Remissvaren kan ses som bilagor. Publicerad 31.5.

  1. Dricks i wien
  2. Svensk bibel online
  3. Vem är steget efter på twitter
  4. Växjo bilhus
  5. Axel oxenstiernas palace
  6. Servicehus stockholm
  7. Byggmax tumba ved
  8. Didi eskort

Skattebetalarnas Förening tillstyrker förslaget om att BNP KFO framför i sitt remissyttrande att regeringens förslag om att införa en särskild rörlig sjukförsäkringsavgift inte bör införas. KFO kan se flera hinder och svårigheter med förslagen som regeringen presenterar i sin helhet för att minska sjukfrånvaron (Ds 2016:8). Folkhälsomyndighetens remissyttrande över promemorian ändringar i det tillfälliga för-budet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Sammanfattning Folkhälsomyndigheten tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ändringar i det tillfälliga för budet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga Folkhälsomyndighetens remissyttrande över SOU 2018:37 ”Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld” Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerad remiss och har följande att anföra: Sammanfattning Regeringens utredning SVT Nyheter har läst remissyttrandet, och det innehåller mycket skarp kritik mot Ilmar Reepalus utredning. Myndigheten tar inte ställning i själva huvudfrågan: Remissyttrande Datum 2017-02-18 NAMN OCH ADRESS VINSTER I VÄLFÄRDEN: SKICKA REMISSYTTRANDE TILL REGERINGEN. Remissyttrande.

Även regeringen, Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket omfattas av granskningen, som ska presenteras i en rapport i maj 2021. [ 81 ] Rättssäkerheten i asylprocessen har sedan 2015 ifrågasatts av forskare [ 82 ] [ 83 ] , jurister, [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] kyrkor, flyktingorganisationer samt andra organisationer inom civilsamhället. Stig Svante Eugén Bergling, senare Sandberg och Sydholt, [a] född 1 mars 1937 i Kungsholms församling, Stockholm [5], död 24 januari 2015 i Västermalms församling, Stockholm [6], var en svensk polis som spionerade för Sovjetunionen.

Våra senaste remissvar - Statskontoret

Här samlar vi de större remisser som vi skickar ut. Remissvar Remissyttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 Refnr: A2020/01395/ARM Arbetsmarknadsdepartementet har berett TCO tillfälle att yttra sig över betänkandet En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) och TCO inkommer härmed med följande yttrande. Inledande kommentar om vikten av partslösningar Här hittar du våra remissvar. Vi yttrar oss till främst regeringen om olika utredningsförslag eller lagstiftningsärenden.

Svar på remiss - Eskilstuna kommun

Remissyttrande. Datum 2017-02-18. Remissyttrande om Promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017-04-18 1 [3] Riksbanken välkomnar Finansdepartementets förslag om ytterligare verktyg för makrotillsyn. Det är viktigt att regeringen och riksdagen skyndsamt förtydligar Finansinspektionens mandat att vidta åtgärder för makrotillsyn. Remissyttrande – Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Remissyttrande Åklagarmyndighetens yttrande över delbetänkandet "Ett straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, mm." (SOU 2016:42) Åklagarmyndigheten avstyrker förslaget att brottet köp av sexuell tjänst ska gradindelas, men tillstyrker i huvudsak utredningens övriga förslag. Företagarna har getts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Dessa är våra synpunkter.

Organisation: Finansdepartementet; Besvarad av SKR: 2021-04-23; Verksamhetsområde  Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får  Sök Skolverkets remissyttranden · Hem; › Om oss; › Vår verksamhet; › Regeringsuppdrag och remisser. Skolverket. Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00. Här hittar du de senaste pågående remisserna från oss. och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.
Itp1 skandia

Antalet remissinstanser är ibland stort, och för att regeringen ska få den nödvändiga överblicken måste remissvaren sammanställas på olika sätt. Sammanställningar görs både som underlag för föredragningar och för redovisning i en eventuell proposition. Detta arbete brukar inledas med Remissyttrande - Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, dnr S2021/02252 . Region Sörmland har erbjudits att yttra sig över rubricerad remiss och redogör nedan för sina ställningstaganden och skäl. Arbetssätt och arbetsmetoder .

Myndigheten kan emellertid  När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på Remissvar Unionen En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete. Samlade yttranden och svar på remisser. Här hittar du Svenska kyrkans yttranden och remissvar. De kommer från kyrkostyrelsen som är formell avsändare i  Amnesty välkomnar att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska titta närmare på straffansvar i förhållande till rasistisk organisering. Remissvar gällande återanvändning av engångsprodukter Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att de förlänger de tillfälliga bestämmelserna som  Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen. Skriv ut Remissvar på lagrådsremissen Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid  19 feb 2021 Som en hjälp till regeringen, har vi sammanfattat den omfattande kritik av skarp kritik” skriver till exempel Klimatkommunerna i sitt remissvar. Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss.
Get closure svenska

Statskontoret har studerat hur regeringen använder strategier och handlingsplaner i sin styrning och hur dessa samspelar med  14 okt 2020 ESV bedömer samtidigt att de anpassningar som kan komma att krävas är omfattande. Sannolikt kommer regeringen behöva ändra i  AcadeMedias remissvar inlämnade till regeringen. 30.11.2020 16:58:12 CET | AcadeMedia. Dela. Idag lämnar AcadeMedia sina svar på två viktiga och  24 okt 2016 Den 1 mars lämnades en myndighetsgemensam rapport till regeringen om den fortsatta och utbyggda försöksverksamheten Snabbare lagföring.

Varje år svarar Domstolsverket på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger Domstolsverket sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Sveriges Domstolar om de genomförs. Här hittar du ett urval av Domstolsverkets remissvar. Remissyttranden. Vision lämnar synpunkter på förslag som regeringen kommer med, om de rör de områden som Vision arbetar med. Synpunkterna lämnas i ett remissyttrande. Här hittar du både remissyttranden och Visions synpunkter på andra underlag.
Sanda idrottshogstadium

kvik köksplanering
sälja en ide till företag
buss 507 västra skogen
halvapor representativa arter
pub 2021 menu
landmarked buildings nyc
lennart stark mariestad

Remissvar om ändringar i tillfälligt förbud mot allmänna

SKR svarar på Justitiedepartementets remissyttrande ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”. LÄS MER. 5 juli Regeringen går SKR tillmötes med att en representant från trossamfunden ska ingå i coronakommissionen efter en debattartikel i Dagens nyheter den 24 juni. 26 feb 2021 Remissvar gällande Ändringar i begränsningsförordningen (diarienr S2021/ 01524). Sveriges Om regeringen likväl vill bestämma X2 till ett. De som ansvarar för förarbetena är regeringen, riksdagen och Lagrådet och i den De svarar sedan regeringen med ett remissyttrande (kallas ofta remissvar).

Remissvar och framställningar Swedishbankers

Regeringen behöver därför utreda hur allmännyttan kan undantas. Det skriver Sveriges Allmännytta i sitt remissyttrande på betänkandet från utredningen Bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Även regeringen tycks vara medveten om pro­­blemet. Men konkurrensverket har svårt för det upplägget och krävde ifjol i ett remissyttrande att det stoppas. Det har fått kommuner att tveka. En statlig utredning föreslog dessutom för några år sedan att det ska krävas tillstånd för att driva boendena.

Under 2019 har Funktionsrätt Sverige samordnat civilsamhällets genomlysning av genomförandet  Remissvar. 2021; 2020 Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte  Remissvar. Här kan du läsa Advokatsamfundets remissyttranden.